Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV

 

AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende, Naam …………………………………………………… Voorletters ………………………… M/V

Adres…………………………………………………………………… Postcode ………………………………

Woonplaats……………………………………… Telefoon …………………… E-mail ………………………………………

Status

Nog werkzaam/Slaper/Gepensioneerde (doorhalen wat niet van toepassing is)

geeft zich op als lid van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV Hij/zij machtigt de Belangenvereniging tot wederopzegging de contributie (thans € 3,- per kwartaal) te doen afschrijven van zijn/haar bankrekening.

IBAN rekeningnummer

………………………………………………………………………………………

Datum………………………..……………………

Handtekening ………………………….………………

 

Dit formulier ingevuld en ondertekend per post opsturen naar :

Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV

Antwoordnummer 2670

1000 PA AMSTERDAM

(een postzegel is niet nodig)

 

Stornering

Als u het niet met een afschrijving eens bent kunt u het bedrag binnen 58 dagen door uw bank terug laten storten.