Algemene Ledenvergadering 2022

Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. De notulen, uitkomsten en al wat vermeldenswaardig is, plaatsen wij op deze pagina. U wordt er ook altijd per e-mail van op de hoogte gebracht en gehouden.

Informatie Algemene Ledenvergadering 2022

Hierbij treft u de uitnodiging aan voor de  Algemene Ledenvergadering op 21 april 2022 in het auditorium van DNB aan de Spaklerweg 4 te Amsterdam. Deze locatie ligt dichtbij het Amstelstation. Aanvang 14.30 uur. U bent vanaf 14:00 welkom.

Deelnemers aan de ALV dienen zich uiterlijk 13 april 2022 aan te melden  U kunt dat doen via info@bp-dnb.nl

Parkeren kan in de Qpark 24-uurs Parkeergarage vlak bij DNB. U kunt een gratis uitrijkaart voor deze parkeergarage ontvangen bij de balie van DNB indien u dit aangeeft bij uw aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur verheugt zich er op u bij de vergadering te verwelkomen.

AGENDA

1. Opening   

2. Mededelingen van de voorzitter

Bijlagen treft u aan via de volgende link:
https://www.bp-dnb.nl/bijlagen-bij-alv-2022/

3. Notulen 30e Algemene Ledenvergadering dd. 12 mei 2021 (zie bijlage)

4. Jaarverslag over 2021 van het bestuur  (zie bijlage)

5. Financiële verantwoording 2021 en begroting 2022   
a.    Balans per 31 december 2021, resultatenrekening 2021 en toelichting jaarstukken (zie bijlagen)    
b.    Verslag van de kascommissie (zie bijlage)
c.    Decharge gevoerd financieel beleid
d.    Vaststelling begroting 2022 (zie bijlage)
e.    Benoeming kascommissie (zie bijlage)

6. Voorstel tot wijziging Statuten (zie bijlagen)

7. Terugkoppeling Leden-enquête

8. Invoering van een nieuw pensioenstelsel bij DNB

9. Bestuurssamenstelling   

Aftredend en herkiesbaar: Berend van Baak;
Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Bais;
Tussentijds aftredend: Wiebe Okkema. Het bestuur stelt voor Rocus van Oossanen in zijn plaats te benoemen.

10. Terugkoppeling vertegenwoordiging pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds DNB 

11. Rondvraag    

12. Sluiting.    

Na afloop van de vergadering zal Jos Kleverlaan, sinds juli 2021 bestuurslid van het Pensioenfonds DNB namens de pensioengerechtigden, een presentatie geven over zijn ervaringen als bestuurslid. Daarna vindt een borrel plaats vanaf ca. 16:30 uur tot 17:30 uur.

Kijk ook eens op de website van de Koepel van Gepensioneerden mbt het nieuwe pensioenstelsel via de volgende link
https://www.letsmail.nl/t/ViewEmail/r/5C09F6F8F58621A22540EF23F30FEDED/30E090B8CD5E35C4F351F20C80B74D5E?alternativeLink=False

 

met vriendelijke groet
het bestuur van BP DNB