Klik hier voor de reactie van de Directie DNB op de brief.

Klik hier voor de bijlage bij de brief aan de Directie DNB.

Directie DNB t.a.v. mw Stolk, cc mw Piena

Geachte Directie

De werkzaamheden ter voorbereiding van de overgang naar het nieuw pensioenstelsel bij de Bank zijn in volle gang.
De keuze voor een nieuwe pensioenregeling en de transitie daarnaar zijn echter niet alleen van belang voor de werknemers maar hebben ook grote gevolgen voor de gepensioneerden en de slapers.
De groep gepensioneerden telt bijna 1.600 leden zijnde ca. 27,5 %  van alle deelnemers en vertegenwoordigt ca 43,5%  van het kapitaal van het Pensioenfonds.
De BP DNB behartigt de belangen van ruim 800 gepensioneerden die lid zijn van de vereniging: een representativiteit van ruim 50%

De BP-DNB is  verheugd dat zij is uitgenodigd om deel te nemen in de Technische Werkgroep die de besluitvorming in dit dossier voorbereidt. We hopen dat onze bijdrage als constructief en nuttig wordt ervaren.
Bij de uiteindelijke besluitvorming over de keuze van de pensioenregeling en over de transitie wordt de BP echter niet betrokken. En pas bij die uiteindelijke keuze vindt de weging plaats van alle voor en tegens die door de Technische Werkgroep naar voren zijn en worden gebracht en bestaat de mogelijkheid dieper in te gaan op de door partijen genoemde argumenten.

De BP-DNB is zich ervan bewust dat in de wetsvoorstellen zoals die er thans liggen, de besluitvorming ligt bij de sociale partners: de DNB als werkgever enerzijds en de VvW en de FNV als vertegenwoordigers van de medewerkers anderzijds. Weliswaar worden de werknemersverenigingen formeel ook geacht de belangen van de gepensioneerden te behartigen. In de praktijk is daar echter amper meer sprake van.
Overigens is de representativiteit van de gezamenlijke werknemersorganisaties met naar schatting ongeveer 450 leden in relatie tot de ca. 2.250 actieve deelnemers, vergeleken met de BP, veel lager: ongeveer 20%.

Er is in het wetsontwerp wel een “hoorrecht” voor de belangenbehartigers van de gepensioneerden en de slapers opgenomen nadat de sociale partners een besluit hebben genomen. In het licht van de grote belangen die de gepensioneerden en de slapers bij de keuze voor de regeling en transitie  hebben, zijn wij van mening dat de visie van de BP als vertegenwoordiger van hun belangen betrokken moet zijn bij de besluitvorming zelf over de invulling van het toekomstige stelsel om van een evenwichtige belangenafweging te kunnen spreken.

Het komt het ons voor dat  de directie een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen door de belangen van de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers te erkennen en, onafhankelijk van hoe de definitieve wetgeving op dit punt eruit gaat zien, hun vertegenwoordiging bij de besluitvorming op gelijke voet met de vertegenwoordiging van de actieve deelnemers te betrekken.

Inmiddels hebben sociale partners een voorlopig besluit genomen over de regeling: de solidaire premieregeling. Wij betreuren die keuze en kunnen ons ook niet aan de indruk onttrekken dat deze keuze deels meer op dogmatische gronden genomen is, dan dat er rekening is gehouden met de belangen van alle  deelnemerscategorieën in het DNB Pensioenfonds alsook met de uitkomst van het onlangs gehouden risicopreferentie onderzoek.

Wij nemen dan ook de vrijheid om onze belangrijkste argumenten voor de flexibele premieregeling, boven het solidaire contract aan u kenbaar te maken, zodat deze argumenten bij de definitieve besluitvorming nog meegewogen kunnen worden. Wij hebben e.e.a. vastgelegd in de bijlage bij deze brief. Het betreft onder meer het feit dat met de keuze voor solidair voorbij gegaan wordt aan de uitkomst van de risicopreferentie onderzoek waaruit blijkt dat veel deelnemers opteren voor meer keuzemogelijkheden en voorts de complexiteit van het solidaire contract wat mogelijk in conflict komt met het voorschrift op Europees niveau, zijnde  “ .. het waarborgen van een transparantere pensioenvoorziening, een geïnformeerde persoonlijke financiële en pensioenplanning…”.

Wij vertrouwen erop dat de u bij de definitieve besluitvorming ook onze argumenten wilt betrekken en hopen dat u zich achter ons verzoek wilt scharen om de BP DNB in het verdere traject ook bij de besluitvorming zelf te betrekken.

Hoogachtend

Secretaris BP-DNB