Wat doet de Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers De Nederlandsche Bank NV?

Doelstelling

Het doel van de vereniging is het in de meest ruime zin behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden, in het bijzonder met betrekking tot:

  • de inkomens uit ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen
  • alsmede uit voorzieningen voor vervroegde uittreding;
  • het beschermen en het op peil houden van de verkregen rechten.

Hoe doet de BP dat?

Door:

  • het bevorderen van onderling contact tussen haar leden en het stimuleren dat de leden elkaar, waar nodig, met raad en daad bijstaan;
  • het beleggen van ledenvergaderingen en, indien nodig, het organiseren van andere activiteiten voor haar leden;
    het inwinnen van adviezen ten behoeve van haar leden bij ter zake kundige personen en/of instellingen;
  • het onderhouden van regelmatige contacten met de Vereniging van Werknemers, de Afdeling HR en het DNB Pensioenfonds;
  • haar leden regelmatig op de hoogte te houden van haar activiteiten en andere relevante zaken via het periodiek verschijnende Bulletin en de website www.bp-dnb.nl.

Maar belangenbehartiging gaat verder dan alleen maar opkomen voor het opgebouwde pensioen. Allerlei andere zaken spelen evenzeer een rol, zoals de AOW, de houdbaarheid van het pensioenstelsel en de ontwikkeling van de zorgkosten. Om op die thema’s mede invloed uit te kunnen oefenen is de BP DNB lid van de Koepel van Gepensioneerden.

De BP doet niet aan individuele belangenbehartiging. We proberen groepen van leden met raad en daad terzijde te staan. Soms komen we met antwoorden vanuit de leden zelf, maar we winnen ook advies in bij terzake kundige instellingen of personen, lid of geen lid, of bij een advocaat.

Uiteraard houden we algemene ledenvergaderingen, tenminste éénmaal per jaar, maar ook vaker als dat nodig is.

Wat is de Koepel van Gepensioneerden?

De Koepel is een samenwerking van verenigingen van gepensioneerden. Onze Belangenvereniging is lid van de Koepel.

Binnen de Koepel is een groep “Financiële Instellingen” actief. Tweemaal per jaar overleggen we met vertegenwoordigers van de Belangenverenigingen van Pensioengerechtigden van Financiële Instelling (banken en verzekeringsmaatschappijen).Maar ook tussendoor is er contact tussen leden om informatie uit te wisselen.

Het is buitengewoon nuttig om vanuit andere organisaties te horen hoe de zaken al of niet zijn geregeld. De koepel organiseert regelmatig bijeenkomsten en themadagen. Eén of meer bestuursleden van de BP DNB wonen deze bijeenkomsten bij en doen daar zo nodig verslag van.

Ga voor meer informatie naar de website van de Koepel.