Over BP-DNB

Doel

Het doel van de vereniging is het in de meest ruime zin behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden, in het bijzonder met betrekking tot:

  • de inkomens uit ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen;
  • het beschermen en het op peil houden van de verkregen rechten.

Hoe doet BP-DNB dit?

De BP-DNB doet dat door middel van de volgende activiteiten::

  • het onderhouden van regelmatige contacten met het DNB Pensioenfonds, de afdeling HR van DNB, de vakbonden, de Vereniging van Werknemers;
  • het beleggen van ledenvergaderingen en, indien gewenst, het organiseren van andere activiteiten voor haar leden;
  • het inwinnen van adviezen ten behoeve van haar leden bij ter zake kundige personen en/of instellingen;
  • het doen van een voordracht voor (drie) leden in het Verantwoordingsorgaan (VO); twee namens de Gepensioneerden en één lid in het VO namens de gewezen deelnemers en het stellen van kandidaten voor het lid van het Bestuur van het Pensioenfonds van DNB namens de gepensioneerden.
  • De BP-DNB heeft naast de sociale partners (werkgever en vakbonden) zitting in de Technische Werkgroep die zich bezig houdt met de invoering van Wet Toekomst Pensioenen bij DNB
  • haar leden regelmatig op de hoogte houden van haar activiteiten en andere relevante zaken via de periodiek verschijnende Nieuwsbrieven en de website.

Volwaardig sociaal partner

De BP-DNB streeft ernaar om als volwaardige sociale partner erkend te worden naast de werkgever en de vakbonden waar het gaat om voor de gepensioneerden relevante zaken. Belangenbehartiging gaat verder dan alleen opkomen voor het opgebouwde pensioen. Denk ook aan het behartigen van de belangen van onze leden in andere onderwerpen die voor gepensioneerden van belang zijn, zoals bij voorbeeld een goede administratieve uitvoering van de pensioenbetalingen en de collectieve ziektekostenverzekering.

Tevens spelen voor de BP-DNB allerlei andere zaken een rol, zoals de AOW, de houdbaarheid van het pensioenstelsel en de ontwikkeling van de zorgkosten. Om op die thema’s mede invloed uit te kunnen oefenen is de BP-DNB lid van de Koepel van Gepensioneerden.

De BP-DNB doet niet aan individuele belangenbehartiging. De BP-DNB probeert groepen van leden met raad en daad terzijde te staan. Soms komt de BP-DNB wel met antwoorden op vragen vanuit de leden zelf, maar er wordt ook advies ingewonnen bij ter zake kundige instellingen of personen, lid of geen lid, of bij een advocaat.