Klik hier voor onze brief aan de directie.

betreft:
Reactie op brief d.d. 19 augustus 2022

Geacht bestuur,

In uw brief van 19 augustus jl. heeft u de directie van DNB gevraagd om de BP DNB in het project Pensioentransitie DNB bij de besluitvorming zelf te betrekken. De directie ziet op dit moment echter geen aanleiding om af te wijken van de door de wetgever vastgestelde governance en besluitvorming bij de Pensioentransitie.

In de Wet Toekomst Pensioenen is geregeld dat de belangen van gepensioneerden en slapers worden behartigd door de vakbonden. Daarnaast is een hoorrecht aan de groep gepensioneerden en slapers op het transitieplan (opgesteld door sociale partners) toegekend. Uiteindelijk moet het pensioenfonds het transitieplan aanvaarden, waarbij de belangen van alle stakeholders in aanmerking moeten worden genomen. Zodoende is de belangenafweging van alle bij de transitie betrokken partijen geborgd. Uiteraard zal DNB als werkgever ook de belangen van alle betrokkenen bij de transitie meewegen in haar besluitvorming.

Bij de opzet van het project Pensioentransitie binnen DNB is de BP betrokken in de technische werkgroep. Zodoende heeft de BP gelegenheid om haar visie en standpunten te bespreken, en zo bij te dragen aan de oordeelsvorming van de in het traject betrokken partijen.

Het projectbureau Pensioentransitie zal contact met u opnemen om op korte termijn over de zorgen en bedenkingen genoemd in uw brief verder te praten. Wij zien dat contact met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nicole Stolk-Luyten
Directie